Přepnout do české verze (CS)   /   Switch to English version (EN)

Vítejte na stránkách věnovaných výsledkům projektu „Možnosti kompenzace negativních dopadů klimatické změny na zásobování vodou a ekosystémy využitím lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod“, jehož řešení zajišťuje Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Hlavním cílem projektu je zpřesnění podkladů pro aktualizaci Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) a pro 3. kolo aktualizací Plánů povodí.

Název Popis Odkaz
wateres balík pro R zaměřený na výpočet charakteristik a simulaci chování vodních nádrží github.com/tgmwri/wateres
hySens balík pro R na analýzu nejistoty v odhadech hydrologických dopadů změny klimatu github.com/hanel/hySens

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Roman Kožín, Ing. Stanislav Horáček, Ph.D., Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., Ing. Adam Vizina, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Doc. Ing. Petr Máca, Ph.D., Ing. Petr Bašta, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Prof. Ing. Pavel Pech CSc.

Specializované mapy

Soubor specializovaných map poskytuje základní informace o lokalitách vhodných pro akumulaci povrchových vod. Kromě informací o kapacitě a poloze nádrží jsou uvedeny i charakteristiky funkce nádrže v současném klimatu a pro podmínky ovlivněné klimatickou změnou.

Otevřít mapy

Webová aplikace

Aplikace umožňující lokality pro akumulaci povrchových vod zobrazit v mapě, získat a vizualizovat pro ně příslušné časové řady veličin a dalších charakteristik a tyto údaje mezi jednotlivými lokalitami porovnat.

Otevřít aplikaci